25 நவம்பர் 2008

சீனாவில் புதிதாக வந்திருக்கும் Flash Driveகளின் வகைகள் உங்களுக்காக இதோஜனாதிபதி மைத்திரியின் ஈரானிய விஜயம்

                    இலங்கை   ஜனாதிபதி   மைத்ரிபால   சிறிசேன   கடந்த   வாரம்   இரண்டு   நாள்   அரசமுறைப்   பயணமாக ஈரான்   நாட்டுக்கு ...